انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

مقاطع آزمونبرگزاری آزمون های سراسری، جامع و کشوری بصورت متمرکز در قالب آنلاین به دو روش حضوری و غیر حضوری در تمامی مقاطع علمی مورد پذیرش و تایید وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان سنجش که عبارتند از کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد، کارشناسی به پزشکی، کارشناسی ارشد به دکتری، دکتری عمومی، دکتری تخصصی، ارزشیابی دکتری دانش آموختگان خارج از کشور در این سامانه تدوین و میسر شده است.
در واقع برگزاری آزمون در این سطوح و مقاطع،  امکان سنجش و آموزش را برای شما دانشجویان و دانش پژوهان سهل و دردسترس کرده است:

 

                                            کاردانی

                                                کارشناسی

                                                   کارشناسی ارشد

                                                      دکتری عمومی

                                                        دکتری تخصصی

                                                           رزیدنتی

                                                             فلوشیپ