انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

رشته های آزمون


رشته ها و گرایش های آزمون های آنلاین و آزمون های حضوری انتشارات اطمینان

حیطه رشته هایی که در آنها آزمونهای آنلاین برگزار می شود درواقع از بین تمام رشته های زیر مجموعه وزارت بهداشت و وزارت علوم تمرکز بر آزمون های گروه داروسازی و گروه زیست شناسی (با تمام گرایش های آن) است و این دو حوزه بیشتر مد نظر این مجموعه است.

 

لازم به توضیح است که بر اساس اطلاعيه دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصي

رشته هاي مورد تأييد شركت در آزمون دوره هاي دكتراي تخصصي داروسازي سال 9317 عبارتند از :

 
1-رشته كنترل دارو و فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي
الف)دكتراي عمومي داروسازي
ب)كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي
(به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
 
2-رشته فارماسيوتيكس
الف)دكتراي عمومي داروسازي
ب)كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي
(به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
 
3-رشته سم شناسي
الف)دكتراي عمومي: داروسازي، پزشكي، دامپزشكي، دندانپزشكي، علوم آزمايشگاهـي
ب)كارشناسي ارشــد: بيوشيمي باليني، بيوشيمي، زيست شناسي(گرايشهاي علوم سلولي و مولكولي، ژنتيك، ميكروبيولوژي، زيست فناوري)، داروسازي، سم شناسي، داروشناسي
ج)كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
 
4-رشته داروسازي سنتي
الف)دكتراي عمومي داروسازي
ب)كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي(به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
 
5-رشته داروسازي هسته اي
الف)دكتراي عمومي داروسازي
ب)كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي(به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
 
6-رشته زيست فن آوري دارويي
الف)دكتراي عمومي: داروسازي و پزشكي
ب)كارشناسي ارشد: زيست فنآوري دارويي، زيست فنآوري پزشكي(بيوتكنولوژي پزشكي)، مهندسي شيمي، بيوشيمي، زيست شناسي، ميكروب شناسي، نانوتكنولوژي پزشكي و نانوتكنولوژي دارويي، زيست فناوري ميكروبي
ج)كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي(به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
 
7-رشته اقتصاد و مديريت دارو
الف)دكتراي عمومي: داروسازي، پزشكي، دامپزشكي
ب)كارشناسي ارشد: ناپيوسته اقتصاد، اقتصاد بهداشت، ارزيابي فناوري سالمت، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، نظارت بر امور دارويي
ج)كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي(به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
 
8-رشته فارماكوگنوزي
الف)دكتراي عمومي: داروسازي، پزشكي
ب)كارشناسي ارشد: فيتوشيمي
ج)كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
 
9- رشته شيمي دارويي
الف)دكتراي عمومي: داروسازي، پزشكي
ب)كارشناسي ارشد: شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي دارويي
ج)كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي(به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
 
10-رشته داروسازي باليني
الف)دكتراي عمومي: داروسازي، پزشكي
ب)كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي(به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
 
11-رشته نانوفناوري دارويي
الف)دكتراي عمومي: داروسازي، پزشكي، دامپزشكي، دندانپزشكي و دكتري علوم آزمايشگاهي
ب)كارشناسي ارشد: نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي(كليه گرايش ها)، نانوتكنولوژي پزشكي، زيست فنآوري پزشكي، داروشناسي، سم شناسي، فيزيولوژي، بيوشيمي، بيوفيزيك، علوم تغذيه، علوم بهداشتي درتغذيه، ايمني شناسي پزشكي، ژنتيك، مهندسي ژنتيك، زيست شناسي(گرايش علوم سلولي مولكولي، ميكروبيولوژي، بيوشيمي، بيوفيزيك، ژنتيك)، ميكروب شناسي پزشكي، مهندسي پزشكي(كليه گرايش ها)، شيمي(كليه گرايش ها)، ژنتيك انساني، مهندسي پليمر، بيومواد و بيوانفورماتيك
ج)كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي(به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
 
12-رشته زيست مواد دارويي
الف)دكتراي عمومي در يكي از رشته هاي داروسازي، پزشكي، دندانپزشكي و دكتــري حرفه اي دامپزشكي
ب)كارشناسي ارشد رشته هاي: زيست فناوري(كليه گرايش ها)، نانوفناوري پزشكي، نانوفناوري دارويي، مهندسي پليمر، زيست شناسي سلولي ملكولي، فيزيك پزشكي، بيوفيزيك، شيمي(كليه گرايش ها)، بيوشيمي(پايه و باليني)، بيومكانيك، ايمني شناسي پزشكي، ژنتيك، شيمي(آلي و پليمر)، مهندسي بافت، زيست فناوري پزشكي، مهندسي شيمي، مهندسي مواد، مهندسي داروسازي و مهندســــي پزشكــــي(زيست مواد)
ج) كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي(به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)