انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

The Pharmacy Technician's Pocket Drug Reference


The Pharmacy Technician's Pocket Drug Reference 2018
by:Theresa A. Echaiz and Joyce Generali (Author)

  • Publisher ‏ : ‎ American Pharmacists Association; 10th edition (December 1, 2018)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Paperback ‏ : ‎ 352 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 1582123047
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1582123042

 

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین