انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Synthetic Inorganic Chemistry: New Perspectives (Developments in Inorganic Chemistry)


Synthetic Inorganic Chemistry: New Perspectives (Developments in Inorganic Chemistry)

by Ewan J. M. Hamilton (Editor)

  • Publisher ‏ : ‎ Elsevier; 1st edition (May 6, 2021)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Paperback ‏ : ‎ 524 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 0128184299
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0128184295

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین