انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Transporters and Drug-Metabolizing Enzymes in Drug Toxicity


Transporters and Drug-Metabolizing Enzymes in Drug Toxicity

by Albert P. Li (Author)

  • Publisher ‏ : ‎ Wiley; 1st edition (July 7, 2021)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Hardcover ‏ : ‎ 528 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 1119170842
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1119170846

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین