انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Transdermal Drug Delivery: Concepts and Application


Transdermal Drug Delivery: Concepts and Application 

by Kevin Ita (Author)

  • Publisher ‏ : ‎ Academic Press; 1st edition (June 23, 2020)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Paperback ‏ : ‎ 324 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 0128225505
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0128225509

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین