انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Stoelting's Pharmacology & Physiology in Anesthetic Practice


Stoelting's Pharmacology & Physiology in Anesthetic Practice

by Pamela Flood MD MA (Editor), James P. Rathmell MD (Editor), Richard D. Urman MD (Editor)

  • Publisher ‏ : ‎ LWW; Sixth edition (July 3, 2021)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Hardcover ‏ : ‎ 984 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 1975126890
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1975126896

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین