انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Stem Cells and Tissue Repair: Methods and Protocols


Stem Cells and Tissue Repair: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology, 2155)

by Chrissa Kioussi (Editor)

  • Publisher ‏ : ‎ Humana; 2nd ed. 2020 edition (May 31, 2020)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Hardcover ‏ : ‎ 225 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 1071606549
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1071606544

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین