انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Plant Stem Cells: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)


Plant Stem Cells: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)

by Muhammad Naseem (Editor), Thomas Dandekar (Editor)

  • Publisher ‏ : ‎ Humana; 1st ed. 2020 edition (January 20, 2021)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Paperback ‏ : ‎ 164 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 1071601857
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1071601853

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین