انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Nano Medicine and Nano Safety


Nano Medicine and Nano Safety: Recent Trends and Clinical Evidences

by Malay K. Das (Editor), Yashwant V. Pathak (Editor)

  • Publisher ‏ : ‎ Springer; 1st ed. 2020 edition (December 10, 2020)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Hardcover ‏ : ‎ 651 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 9811562547
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-9811562549

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین