انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Plants That Kill: A Natural History of the World's Most Poisonous Plants Hardcover , ۲۰۱۸


Plants That Kill: A Natural History of the World's Most Poisonous Plants Hardcover , 2018

by Elizabeth A.Dauncey (Author) , Sonny Larsson (Author) 

  • Publisher : Princeton University Press; 1st edition (6 March 2018)
  • Language : English
  • Hardcover : 224 pages
  • ISBN-10 : 0691178763
  • ISBN-13 : 978-0691178769

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین