انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Toxicology Handbook Paperback , ۲۰۱۵


Toxicology Handbook Paperback , 2015

by Jason Armstrong (Author), Ovidiu Pascu MD FACEM (Author)

  • Publisher : Churchill Livingstone Australia; 3rd edition (3 June 2015)
  • Language : English
  • Paperback : 560 pages
  • ISBN-10 : 0729542246
  • ISBN-13 : 978-0729542241

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین