انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Handbook of Forensic Toxicology for Medical Examiners Paperback , ۲۰۱۸


Handbook of Forensic Toxicology for Medical Examiners Paperback , 2018

by D.K.Molina M.D.(Aythor), Veronica Hargrove (Author)

  • Publisher : CRC Press; 2 edition (23 August 2018)
  • Language : English
  • Paperback : 260 pages
  • ISBN-10 : 0815365446
  • ISBN-13 : 978-0815365440

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین