انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Value Creation in the Pharmaceutical Industry


 

Written By:  Alexander Schuhmacher

Hardcover: : 508

Publisher:Wiley-VCH; 1st Edition (April 11, 2016)   

Language: English

ISBN-13:  

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین