انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Community and Clinical Pharmacy Services: A step by step approach First Edition


Community and Clinical Pharmacy Services: A step by step approach First Edition
قیمت ۱۶۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۵ درصد
قیمت نهایی ۱۴۰,۲۵۰ تومان

Community and Clinical Pharmacy Services: A step by step approach. First Edition

by Ashley W. Ells, Justin Sherman

Paperback: 368 pages

Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 1 edition (May 22, 2013)

Language: English

ISBN-13: 978-0071763752

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین