انتشارات اطمینان انتشارات اطمینان

Applied Pharmaceutics in Contemporary Compounding ۳rd Edition


Applied Pharmaceutics in Contemporary Compounding ۳rd Edition
قیمت ۲۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۵ درصد
قیمت نهایی ۱۷۰,۰۰۰ تومان

Applied Pharmaceutics in Contemporary Compounding 3rd Edition

by Robert P Shrewsbury

  • Paperback: 454 pages
  • Publisher: Morton Publishing Company; 3 edition (January 1, 2015)
  • Language: English
  • ISBN-10: 9781617312298
  • ISBN-13: 978-1617312298

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین