انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Medicinal Chemistry of Drugs Affecting the Nervous System &#۴۰;Medicinal Chemistry for Pharmacy Students&#۴۱;


Medicinal Chemistry of Drugs Affecting the Nervous System (Medicinal Chemistry for Pharmacy Students)

by M. O. Faruk Khan (Author), Ashok E. Philip (Editor)

  • Publisher ‏: ‎Bentham Science Publishers (September 24, 2020)
  • Language ‏: ‎English
  • Paperback ‏: ‎404 pages
  • ISBN-10 ‏: ‎981145406X
  • ISBN-13 ‏: ‎978-9811454066

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین