انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین

۱. مبانی بیوشیمی
۲. آب
۳. اسیدهای آمینه، پپتیدها و پروتئین ها
۴. ساختار سه بعدی پروتئین ها
۵. عملکرد پروتئین ها
۶. آنزیم ها
۷. کربوهیدرات ها و گلیکوبیولوژی
۸. نوکلئوتیدها و اسید های نوکلئیک
۹. DNA فناوری برپایه اطلاعات
۱۰. لیپیدها
۱۱. غشاهای زیستی و نقل و انتقال
۱۲. پیام رسانی زیستی