انتشارات اطمینان انتشارات اطمینان

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین

۱. مقدمه
۲. گیرنده های دارویی و فارماکودینامیک
۳. فارماکوکینتیک فارماکودینامیک : تعیین دوز منطقی داروها و سیر زمانی اثر دارو
۴. تبدیل زیستی ( بیوترانسفورماسیون) داروها
۵. قوانین مربوط به ساخت و قانون گذاری برای داروها
۶. کلیات فارماکولوژی سیستم عصبی خودکار
۷. داروهای فعال کننده گیرنده های کولینرژیک و داروهای مهار کننده ی کولین استراز
۸. داروهای مسدد گیرنده ی کولینرزیک
۹. دروهای فعال کننده گیرنده های آدرنرژیک و داروهای مقلد سمپاتیک
۱۰. داروهای آنتاگونیست گیرنده های آدرنرژیک
۱۱. داروهای ضد فشار خون بالا
۱۲. داروهای گشادکننده های عروق ودرمان انژین صدری
۱۳. داروهای مورد استفاده در نارسایی احتقانی قلب
۱۴. داروهی مورد استفاده در آریتمی های قلبی
۱۵. داروهی دیورتیک
۱۶. داروهای موثر بر سروتونین و آلکالوئیدهای ارگوت
۱۷. پیتیدهای موثر بر عروق
۱۸. ایکوزاوئیدها: پروستاگلاندین ها ، ترومبوکسان ها ، لکوترین ها و ترکیبات وابسته
۱۹. اکسید نیتریک
۲۰. داروهای مورد استفاده در آسم
۲۱. مقدمه ای بر فارماکولوژی داروهای موثر بر دستگاه اعصاب مرکزی
۲۲. دارو های آرام بخش _ خواب آور
۲۳. الکل ها
۲۴. داروهای ضد تشنج
۲۵. داروهای هوشبر عمومی
۲۶. داروهای بی حس کننده موضوعی
۲۷. داروهای شل کننده های عضلات اسکلتی
۲۸. کنترل دارویی پارکینسونیسم و دیگر اختلالات حرکتی
۲۹. داروهی آنتی سایکوتیک ( ضد جنون ) و لیتیم
۳۰. داروهای ضد افسردگی
۳۱. ضد دردهای اوپیوئیدی و آنتاگونیست ها
۳۲. داروهای مورد سوء مصرف
۳۳. داروهای مورد استفاده در کم خونی ها : فاکتورهای رشد خون ساز
۳۴. داروهای مورد استفاده در اختلالات انعقادی
۳۵. داروهای مورد استفاده در اختلالات چربی خون (دیس لیپیدمی)
۳۶. داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی ،داروهای ضد روماتیسمی ، ضد درد های غیر مخدر ، داروهای مصرفی نقرس
۳۷. هورمون های هیپفیز و هیپوتالاموس
۳۸. داروهای موثر بر غده تیروئید و ضد تیروییدی ها
۳۹. ندرنوکورتیکو استروئیدها و آنتگونیست های آدرنوکوریتال
۴۰. هورمون های گنادی و مهار کننده های آن
۴۱. هورمون های پانکراس و داروهای ضد دیابت
۴۲. موثر بر هومئوستاز مواد معدنی استخوان
۴۳. آنتی بیوتیک های بتالاکتام و سایر آنتی بیوتیک های موثر بر غشاء و دیواره سلولی
۴۴. نتراسیکیلین ها ، ماکرولیدها ، کلیندامایسین ، کلرامفنیکل ، اگزازولیدینون ها و استرپتوگرامین ها
۴۵. آمینو گلیکوزیدها و اسپکتینومایسین
۴۶. سولفونامیدها ، تری متوپریم و کینولون ها
۴۷. داروهای ضد مایکوباکتریایی
۴۸. داروهای ضد قارچ
۴۹. داروهای ضد ویروس
۵۰. عوامل ضد میکروبی متفرقه ، گندزادها ، پلشت برها ، سترون سازها
۵۱. داروهای ضد پروتوزوئر
۵۲. فارماکولوژی بالینی داروهای ضد گرم
۵۳. شیمی درمانی سرطان
۵۴. ایمونو فارموکولوژی
۵۵. مسمومیت با فلزات سنگین و عوامل شلات کننده
۵۶. جنبه های خاص فارماکولوژی حوالی زایمان و کودکان
۵۷. جنبه های خاص فارماکولوژی سالمندان
۵۸. داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های دستگاه گوارش
۵۹. پتانسیل درمانی و سمی داروهای بدون نیاز به نسخه
۶۰. تجویز منطقی داروها و نحوه نسخه نویسی