انتشارات اطمینان انتشارات اطمینان

Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, ۱۳th Edition ۲۰۱۸


 

Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of  Therapeutics,13th Edition 2018

 

  • Series: Goodman and Gilman"S the Pharmacological Basis of Therapeutics
  • Hardcover: 1440 pages
  • Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 13 edition -December 5, 2017
  • Language: English
  • ISBN-10: 1259584739
  • ISBN-13: 978-1259584732

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین